EN

АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /мэдээллийн технологи/

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас дараах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна:

 1. АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженерийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

 

III.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА   

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

- Компьютертехник хангамж, мэдээллийн систем, сүлжээний инженер

Мэргэшил

- Компьютертехник хангамж, чиглэлээр мэргэшсэн

Туршлага

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх;

-гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

-судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй;

-бусад.

Асуудал шийдвэрлэх

-өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

-шаардлагатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

-бусад.

Багаар ажиллах

-өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

-бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох;

-бусад.

Бусад

-  autocad, arcgis, qgis, erdas imaging, pci geomatics, ms office-ийн программ хангамжуудыг бүрэн эзэмшсэн байх;

-  англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах

-  багаар ажиллах чадвартай байх;

-  бусад

 

2. АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженерийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

  

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

-Компьютер, техник хангамж, мэдээллийн систем, сүлжээний инженер

Мэргэшил

-Компьютерын сүлжээ, техник болон программ хангамжийн талаар мэргэшсэн байх;

-Төрийн болон албаны нууц хамгаалах сургалтад хамрагдсан;

Туршлага

-Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх;

-гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

-судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй;

-бусад.

Асуудал шийдвэрлэх

-өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

-шаардлагатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

-бусад.

Багаар ажиллах

-өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

-бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох;

-бусад.

Бусад

-Мэргэжилийн программ хангамжуудыг бүрэн эзэмшсэн байх;

-геоматик, гео-информатикийн техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх;

-англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах

-багаар ажиллах чадвартай байх;

-бусад

 

3. АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

              Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн Орон зайн өгөгдлийн сангийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженерийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

 

Боловсрол

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

- зайнаас тандан судлал /Газар зүйн мэдээллийн систем /0532-06/

- геодези /0532-01/ /геодези, инженер геодези, сансрын геодези-астрономи, агаарын зураглал, гео-информатик, геодезийн мэдээлэл зүй/

- газар зохион байгуулалт /газрын үнэлгээ, кадастр, төлөвлөлт /0731-01/

- програм хангамж, програм хөгжүүлэлт ба шинжилгээ /0613/

Мэргэшил

-Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх.

Туршлага

-

Ур чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

- Судалгааны арга зүй эзэмшсэн байх;

- мэдээлэлд тулгуурлан бүтэц чиг үүргийн шинжилгээ хийх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;

- байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг илрүүлэх;

- судалгааны үр дүнг харьцуулан үнэлэх, тайлбарлах;

- нарийн төвөгтэй мэдээллийг шинжилж, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг тодруулах;

- мэдээллийн үнэн, бодит байдлыг шалган нягтлах;

- бусад.

Асуудал шийдвэрлэх

- Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг чандлан баримталж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд захирагдан ард түмэндээ үйлчлэх;

- өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- асуудал шийдвэрлэх эдийн засаг, хууль зүйн үндэслэлийг тодорхойлох;

- шаардлагатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

- хууль эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх мэдлэг, чадвартай байх;

- асуудлын шийдэлд шинэлэг байдлыг нэвтрүүлдэг байх;

- бусад.

Багаар ажиллах

- Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох;

- ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж,  зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байж, бусдыг дэмжих;

- шинэлэг санаа, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, шинэ санаачилга, бүтээлч үйл хандлагыг нэвтрүүлэх;

- хувийн зохион байгуулалт, ажлын цаг ашиглалт сайтай байх;  

-    бусад.

Бусад

- хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын мэргэжилийн программ хангамжуудыг бүрэн эзэмшсэн байх;

- өгөгдлийн сангийн загварчлалаар зохих мэдлэгтэй байх;

- орон зайн өгөгдлийн сан удирдах системийн программ хангамжууд дээр ажиллах чадвартай байх /PostgreQSL, MySQL, Oracle Spatial гэх мэт эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц/

- 1-ээс доошгүй программчлалын хэлний мэдлэгтэй байх

- геоматик, гео-информатикийн техник технологийн талаар зохих мэдлэгтэй байх;

- Орон зайн мэдээллийн үйлчилгээ, интерактив газрын зурагал зохиох, нийтлэх зориулалт бүхий вебд суурилсан сервер программ хангамжийн мэдлэгтэй байх

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах.

- Төрийн болон албаны нууцыг чандлан хадгалах

 

Холбоо барих утас: 51-262381, 51-264596, 99108154,

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

 

Дээш буцах