EN

Зураг зүй

    Зураг зүй гэж газрын гадаргын дүрс, байгаль, түүний зүй тогтол, нийгмийн үзэгдэл, юмсын хоорондын харилцаа хамаарал, учир шалтгааныг шинжлэн дүгнэж, тэдгээргийн цаашдын хувьсал, өөрчлөлтийн чиг хандлага, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг харуулсан тодорхой зориулалт, тусгаг, масштаб бүхий газрын зураг, атласыг тоон болон дүрслэлийн аргаар зохиож хэвлэх үйл ажиллагаа юм. (Монгол улсын Геодези, зураг зүйн тухай хуулиас)

Зураг зүйн бүтээгдэхүүнүүд:    

ГАЗРЫН ЗУРАГ, АТЛАСЫН ЖАГСААЛТ

д/д

нэр төрөл

хэвлэгдсэн он

1 Монгол Улсын Үндэсний атлас 1991
2 Эх газрын газарзүйн атлас (ЕБС-ийн 6-р анги) 2003
3 Рашааны зураг /монгол хэл/ 1:5000000 2003
4 Map of mineral waters /англи хэл/ 1:5000000 2003
5 Байгаль шинжлэлийн атлас 2005
6 Монголын түүхийн атлас (ЕБС-ийн 11 жилийн сургалтанд) 2006
7 Монгол орны нийгэм, эдийн засгийн атлас 2007
8 Дэлхийн нийгэм эдийн засаг, бүс нутгийн атлас /ЕБС-ийн ахлах ангид/ 2009
9

1:30000000-ны масштабтай сургалтанд зориулсан ханын газрын зураг:                                                                                                  

 • Дэлхийн улс төрийн зураг                                                                    
 • Дэлхийн физик газар зүйн зураг                                                          
 • Дэлхийн байгалийн бүс бүслүүрийн зураг                                         
 • Дэлхийн уур амьсгалын зураг 
2006
10

 1:1500000-ны масштабтай Монгол орны газрын зураг:                                                                                           

 • Монгол орны байгалийн бүс бүслүүрийн зураг                                               
 • Монгол орны геологийн зураг                                                              
 • Монгол орны хөрсний зураг                                                               
 • Монгол орны уур амьсгалын зураг
2006
11 Атлас /дэлхийн/, (ЕБС-ийн сургалтанд зориулав) 2006
12 Газарзүйн атлас (ЕБС-ийн сургалтанд зориулав) 2011
13 Атлас Газарзүй-III (ЕБС-ийн 9-р анги) 2013
14 Атлас Газарзүй-IV (ЕБС-ийн 10-р анги) 2013
15 Улаанбаатар хотын атлас /монгол хэл/ 2011
16 Ulaanbaatar city atlas /англи хэл/ 2011
17 Дэлхийн улсуудын атлас 2013
18 Аялал жуулчлалын атлас /монгол хэл/ 2011
19 Tourist atlas Mongolia /англи хэл/ 2011
20 Монгол Улс Газарзүйн атлас /монгол хэл/ 2004-2020
21 Mongolia Geographic atlas /англи хэл/ 2004-2013
22 Байр зүйн 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабтай зургийн таних тэмдгийн ном 2011
23 Байр зүйн 1:25000, 1:50000, 1:100000 масштабтай зургийн таних тэмдгийн ном 2011
24 Монгол орны физик газар зүйн цомог зураг /21 аймаг тус бүрээр/ 2011
25

Цомог газрын зураг /сургалтын/:                                                     

 • БНМАУ-ын засаг захиргаа (1931-1939 он) 1:4200000                            
 • БНМАУ-ын засаг захиргаа (1924-1929 он) 1:4200000                        
 • Жоужань улс-Монгол нирун (330 оны үеэс 555 он) 1:7500000                      
 • Хүннү гүрэн (МТӨ-МТ 93 он) 1:7500000                                                 
 • Монгол Улсын засаг захиргаа (2011 он) 1:4200000                                 
 • Түрэг улс (552-745 он) 1:7500000                                                        
 • Сяньби (Сүмбэ) улс (II-IV зуун) 1:7500000                                                 
 • Их Монгол улс (1206 он) 1:7500000                                                               
 • Олноо өргөгдсөн МУ (1911-1912 он) 1:7500000                                   
 • Кятан (Кидан) улс (907-1126 он) 1:7500000                                            
 • Уйгар улс (745-840 он) 1:7500000
2011
26

Ханын газрын зураг /сургалтын/:                                                      

 • Монгол орны түүх, соёлын өвийн газрын зураг 1:2500000                                              
 • Монгол орны ус зүйн сүлжээний газрын зураг 1:2500000                                                 
 • Монгол орны байгаль хамгааллын газрын зураг 1:2500000                                  
 • Монгол орны ан амьтаны тархалтын газрын зураг 1:2500000
2014
27 21 аймгийн хаягийн  атлас 2018
28 Монгол Улсын засаг захиргааны зураг /брайль/ 2018
29 Дэлхийн физик газар зүйн зураг /брайль/ 2018
30 116-р сургуулийн план зураг /брайль/ 2018
31 116-р сургууль орчмын план /брайль/ 2018
32 Монгол Улсын атлас /брайль/ 2019
33 Монгол газар нутгийн дэвсгэр нэрийн зурагт тайлбар толь 2019

 

Дээш буцах