EN

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь Газар зохион байгуулалт,  Геодези зураг зүйн ерөнхий үйл ажиллагааны стратегийн 13 дугаар зорилтын  хүрээнд салбарын болон байгууллагын санхүү ,нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн гүйцэтгэлийн хяналтыг96 хэрэгжүүлэх, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах,  орон нутаг, нийслэлийн нягтдлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд  хяналт тавих, хөрөнгө, төлбөр тооцоо, тооллого хийх ажлыг зохион байгуулах, батлагдсан төсвийн дагуу хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын болон санхүүгийн дотоод хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссан ажил уйлчилгээний хэрэгжилтийг хангахад шаардагдах санхүүжилт, төсвийн тооцоог гаргаж, төсөвт суулгах, батлуулах ажлыг зохион байгуулах, байгууллага болон орон нутгийн харьяа байгууллагын улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг боловсруулан Сангийн яаманд хургуүлэн батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, агентлагийн болон аймаг, нийслэлийн салбаруудын төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих болон салбарын санхүүгийн дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх.

Хүснэгт 1. Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Г.Халиунбигэр

214

2

Төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Уранчимэг

(51)267507

122

3

Санхүүгийн тайлан орон нутгийн салбар хариуцсан ахлах нягтлан бодогч 

С.Мядагмаа

5

Цалин хөлс, хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан нягтлан бодогч

      Ч.Бямбахишиг

6

Аж ахуйн менежер

В.Баттулга

7

Нярав

Ж.Жаргалсайхан

122

8

Жолооч

Б.Агваанжимбаа

122

Дээш буцах