EN

Нэгдсэн Үндэстний байгууллага

     НҮБ нь олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах, улс гүрнүүдийн хооронд эрх тэгш, өөртөө засан тохинох зарчмыг хүндэтгэн найрсаг харилцааг хөгжүүлэх, нийгэм-эдийн засаг, соёл, хүмүүнлэгийн шинж чанартай олон улсын асуудлыг шийдвэрлэх, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэгийг үл харгалзан хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах үндсэн зорилгыг өмнөө тавьдаг. НҮБ–ын нийт гишүүдийн тэгш эрхэд үндэслэдэг, түүний олон талт үйл ажиллагаа нь хүн төрөлхтний нийтлэг эрх, ашиг сонирхолд үйлчилдэг билээ.

    НҮБ бол түүний үндсэн болон туслах байгууллагууд,үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сангууд, төрөлжсөн болон онцлог статустай бусад олон байгууллагаас бүрддэг, зохиолч, сэтгүүлч Линда Фасулогийн нэгэнтээ хэлснээр хүний сэтгэн буй болгосон гайхалтай бүтэц юм. Тэдгээрийн зарим нь НҮБ-ын үндсэн байгууллагуудаас үүссэн, бусад нь тусгай гэрээ хэлэлцээрийн үндсэн дээр НҮБ-тай холбогддог бөгөөд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей, Аюлгүйн Зөвлөл, Эдийн засаг нийгмийн зөвлөлд ажлаа илтгэдэг, өөрсдийн төсөв, удирдах зөвлөл, үйл ажиллагааны дүрэм заавартай. Эдгээр байгууллага нийгэм-эдийн засгийн бараг бүхий л салбарт техникийн болон бусад хэлбэрийн тусламжийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг юм. НҮБ-ын Ази, Номхон далайн бүсийн Гео орон зайн мэдээллийн менежментийн шинжээчдийн хороо (НҮБ-GGIM-AP) нь НҮБ-ын дэлхийн Гео орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны (НҮБ-GGIM) бүс нутгийн таван хорооны нэг юм. Энэ нь анх 1995 онд НҮБ-ын Ази, Номхон далайн бүс нутгийн Зураг зүйн бага хурлаар батлагдсан тогтоолын дагуу Ази, Номхон далайн бүсийн Гео орон зайн дэд бүтцийн байнгын хороо (PCGIAP) нэртэйгээр анх 1995 онд байгуулагдаж, 2012 онд НҮБ-GGIM-AP болон шинэчлэгдсэн.

    Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 56 орны Үндэсний Гео-орон зайн мэдээллийн газрын төлөөлөгчийн газрын хувьд НҮБ-GGIM-AP нь газарзүйн орон зайн мэдээллийг ашиглах, бэрхшээлийг олж илрүүлэх, шийдлийг олох зорилгоор сурталчлах зорилготой бөгөөд ингэснээр Ази, Номхон далайн бүс нутагт газарзүйн мэдээллийн эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжтой болно. НҮБ-ын Ази, Номхон далайн бүсийн Нийгэм, Эдийн засгийн хороо нь гишүүн орнуудын газарзүйн мэдээллийн менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, бүс нутгийн гишүүн орнуудын хорооны үйл ажиллагааны үр дүн, ашиг тусыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2018 оны 11-р сараас эхлэн НҮБ-GGIM-AP-ийн нарийн бичгийн даргыг авч ажиллаж байна.

Дээш буцах