EN

Орон зайн өгөгдөл

Геологи, хөрс
Хил, зааг
Ус зүй
Түүх, соёлын өв
Орто зураг
Геодезийн тулгуур сүлжээ
Байр зүйн зураг
Газар зүйн нэр
Барилга, суурин газар
Хүн ам зүйн мэдээлэл
Газрын бүрхэвч, газар ашиглалт
Өндөржилт, гүн
Нэгж талбар
Тээврийн сүлжээ
Хаяг
Дэд бүтэц
           
Дээш буцах