EN

Газар зохион байгуулалтын хэлтэс

Газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

Энэ нэгж Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд газар, байгаль, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл, нөөцийн мэдээлэлд орон зайн дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, тогтвортой газар ашиглалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах, тэдгээртэй уядуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, санал боловсруулах, бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний баримт бичгийг хянаж дүгнэлт гаргах, газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн болон бусад салбарын орон зайн төлөвлөлт, дүн шинжилгээ хийх нэгдсэн мэдээллийн санг хөгжүүлэх, газар зохион байгуулалтын ажлыг мэргэжлийн нэгдсэн удирдлагаар хангах, иргэд, олон нийтэд нээлттэй мэдээллээр үйлчлэх цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, санал санаачилгыг тусгах ажлыг зохион байгуулах, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийг тодруулах, өөрчлөх, тодотгох судалгаа хийж, төсөл боловсруулах, хилийн цэсийн мэдээллийн санг эрхлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх талаар төрийн нэгдсэн бодлогыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх, улсын тусгай хэрэгцээ болон нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, нэгдсэн арга зүй, удирдлагаар хангах.

Хүснэгт 1. Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал Албан хаагчдын нэрс Утасны дугаар Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга

Ц.Ихбаяр

(51)264597

207

2

Улсын тусгай хэрэгцээний газрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ж.Энхчимэг

(51)264592

(51)260785

 121

3

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Гэрэлтуяа

4

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Эрдэнэтуяа

5

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Г.Пүрэвжаргал

6

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Тэргүүнцэцэг

7

Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Дашдондог

8

Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөвлөлт болон газар чөлөөлөлтийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Э.Шинэтөрболд

9

Тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Түмэндэмбэрэл

 

121

10

Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөвлөлт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Э.Бүжинлхам

70003959

121

Дээш буцах