EN

Норм, дүрэм

Геодези, зураг зүйн салбарт мөрдөж буй норм, дүрэм /Барилга, хот байгуулалтын Сайдын баталсан байдлаар/ 

Норм, дүрмийн нэр

Батлагдсан он

Норм, дүрмийн дугаар

1

Барилгын геодезийн ажил

2006 он

БНбД 11-08-06

2

Барилга байгууламжийн инженер геодезийн ажил

2006 он

БД 81-103-06

3

1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны масштабтай байр зүйн дэвсгэр зураглалын ажил

2008 он

БД 11-106-08

4

Агаарын зураглалын ажлын заавар

2012 он

БД 11-113-12

5

Авто зам болон төмөр замын геодезийн ажил

2014 он

БД 11-114-14

6

Монгол Улсын өндрийн I ба II ангийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм

2016 он

БНбД 11-09-16

7

Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил

2016 он

БНбД 11-107-16

8

Кадастрын зураглалын ажил

2016 он

БНбД 11-11-16

9

Ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын сүлжээ, үерийн усны байгууламжийн геодезийн ажил

2016 он

БД 11-115-16

10

Монгол улсын Гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм

2017 он

БНбД 11-10-17

11

Өндөр барилга байгууламжийн хэв гажилтыг тодорхойлох, үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж суурилуулах, үеийн геодезийн хэмжилт

2017 он

БД 11-118-17

12

Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил

2017 он

БД 11-120-17

13

Өндрийн III ба IY ангийн сүлжээ байгуулах

2019 он

БД 11-121-19

14

Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл

2019 он

БНбД 11-07-19

15

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил

2019 он

БД 11-104-19

16

Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил

2019 он

БД 11-105-19

17

Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ

2021 он

БД 81-103-21

18

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж, агаарын зураглал ба газрын зураг гүйцэтгэх ажил

2022 он

БД 11-124-21

19

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэлд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм

2022 он

БНбД 11-12-22

20

“1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил

2022 он

БД 11-124-21

21

Навигацийн хиймэл дагуул (GNSS)-ийн технологиор Монгол Улсын геодезийн сүлжээ байгуулах дүрэм

2022 он

БНбД 11-13-22

22

“Газрын зураг, атласын редакц, зохиолт, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хяналт хийх” дүрэм

2022 он

-

 

Дээш буцах