EN

ГАЗАР ЗҮЙН УЛАМЖЛАЛТ НЭРИЙГ ТОДОТГОХ

2017-2019 оны Улсын төсөвт газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх ажлын төсвийг батлаагүй тул орон нутгийн төсвөөр хийлгүүлэхээр 21 аймгийн Засаг дарга нарт хүсэлт хүргүүлсэн

                                            Зураг 3

21 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ  

2019 онд Дундговь аймаг орон нутгийн төсвөөр Өлзийт, Сайнцагаан сумын газар зүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан байгуулах ажлыг гүйцэтгэж үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүлээлгэн өгсөн байна.

2019-2023 онд газар зүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг орон нутгийн төсвөөр хийж буй аймгуудын жагсаалтыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.

 

Дээш буцах