EN

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

Д/д

Байгууллага/аймаг

Овог, Нэр

Албан тушаал

1

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба

Г.Мөнхбаатар

Дарга

Дээш буцах