EN

Нэг маягийн суурь

Газрын зургийн нэг маягийн суурь

    Газрын зургийн нэг маягийн суурь гэдэг нь байр зүйн болон сэдэвчилсэн зургуудад бүгдэд нь нийтлэг ордог улсын болон засаг захиргааны нэгжийн баталгаажсан хил, суурин газрууд, ус зүй, авто болон төмөр зам, ой, хаялбар, газар зүйн нэр зэрэг газар зүйн элементүүдийг тухайн масштабын газрын зураг дээр дүрслэгдэх байдлаар нь зураг зүйн аргаар зураглан, стандарт болгон зохиосон газрын зураг /эталон/ юм. Газрын зураг нь аливаа юмс үзэгдлийн байршил, хэмжээ, мөн чанар, хөгжил хөдөлгөөн зэргийг зураг зүйн дүрслэлийн аргуудын тусламжтайгаар хэрэглэгчдэд хүргэх үндэс суурь болдог ба баталгаажсан газрын зургийн нэг маягийн суурийг олон нийтэд түгээснээр янз бүрийн хэлбэр хэмжээ, гажилттай газрын зураг хэрэглэхийг зогсоох боломжыг бүрдүүлж байгаа юм. Нийт 9 төрлийн масштабын газрын зургийн нэг маягийн суурь ГЗБГЗЗГ-ын Архив мэдээллийн төвд хадгалагдаж байна.

Нэр төрөл

2019 он

2017 он

 Нэг маягийн суурь /масштабаар/

 1:1000000, 1:6000000

 1:9000000, 1:12000000

 -

 -

     1:500000, 1:1500000

     1:2500000, 1:3000000

     1:5000000

Зураг 1. Газрын зургийн нэг маягийн суурь /1:6000000/

Дээш буцах