EN

Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн салбарын дараах нээлттэй өгөгдлүүд Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн порталд байршсан бөгөөд дараах холбоосоор орж танилцаж, ашиглах боломжтой. http://opendata.gov.mn/

Өгөгдлийн нэр Нийтлэх хугацаа
1 БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ нийлүүлэлтийн тайлан Улирал бүр
2 Газрын нэгдмэл сангийн тайлан (ГТ1-ГТ9) Жил бүр
3 Геопорталын веб үйлчилгээний статистик тоон үзүүлэлт Улирал бүр
4 Газар өмчлөлийн байдлыг иргэдийн тоотой харьцуулсан байдал /тоогоор/ Жил бүр
5 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт Жил бүр
6 Газар олголтын мэдээлэл Жил бүр
7 Газрын төлбөр, татварын мэдээлэл Жил бүр
8 Хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлтийн ажлын судалгаа Жил бүр
9 Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт Тухай бүр
10 "Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа"-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт Тухай бүр
11 Эрүүл мэндийн байгууллага, сургууль, цэцэрлэгийн судалгаа Жил бүр
12 Улсын хилийн шугам /1:500000-аас доош/ Тухай бүр
13 Аймаг, нийслэлийн хил /1:500000-аас доош/ Тухай бүр
14 Сум, дүүргийн хил /1:100000/ Тухай бүр
15 Баг, хорооны хил /1:10000/ Тухай бүр
16 Улсын тусгай хамгаалалттай газар /1:1000000/ Жил бүр
17 Аймаг дундын отрын бэлчээр /1:1000000/ Жил бүр
18 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай /1:1000000/ Жил бүр
19 Чөлөөт бүсийн газар /1:100000/ Жил бүр
20 Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар /1:100000/ Жил бүр
21 Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар /1:500000/ Жил бүр
22 Газрын үнэлгээний бүсчлэл /Нийслэлд 1:200000, аймагт 1:1000000/ Хот, суурин 3 жилээр, бусад 4 жилээр
23 Улаанбаатар хотын хамгаалалтын бүс /1:1500000/ Тухай бүр
24 Байгалийн бүс бүслүүр Тухай бүр
25 Эдийн засгийн бүслүүр Тухай бүр
26 Бүсчлэлийн хил /шуудангийн/ Тухай бүр
27 Газар зүйн нэр /Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж/ /1:500000-аас доош/ Тухай бүр
28 Гидрогеологийн өгөгдөл /1:1000000/ Тухай бүр
29 Рашаан, булаг шанд /1:5000000/ Тухай бүр
30 Голын сүлжээний нягтшилын мэдээлэл Тухай бүр
31 Шар усны үерийн мэдээлэл Тухай бүр
32 Хур борооны үерийн мэдээлэл Тухай бүр
33 Гадаргын усны ууршилтын мэдээлэл Тухай бүр
34 Төмөр зам /1:500000-аас доош/ Тухай бүр
35 Улсын чанартай авто зам Тухай бүр
36 Орон нутгийн чанартай авто зам Тухай бүр
37 Геологи /1:1000000/ Тухай бүр
38 Газар хөдлөлийн мужлал /1:5000000/ Тухай бүр
39 Хөрс /1:1500000/ Тухай бүр
40 Ургамал /1:2000000/ Тухай бүр
41 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мэдээлэл /төлөвлөгөөт/ /1:500000/ Тогтмол
42 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мэдээлэл /захиалгат/ /1:500000/ Тогтмол
43 Тектоникийн мэдээлэл /1:1000000/ Тогтмол
44 Тектоник мужлал Тогтмол
45 Гүний структурын мэдээлэл Тогтмол
46 МКЗ-Структур дүүрэгчлэл Тогтмол
47 МКЗ-Тектоник мэдээлэл Тогтмол
48 Аймгийн төвийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын мэдээлэл Тогтмол
49 Дөрөвдөгчийн мэдээлэл /1:1500000/ Тогтмол
50 Дөрөвдөгчийн хурдасны зузааны мэдээлэл /1:6000000/ Тогтмол
51 Гидрогеологийн мэдээлэл /1:1000000/ Тогтмол
52 Гидрогеологийн мужлалын мэдээлэл /1:10000000/ Тогтмол
53 Газрын доорх усны ордын мэдээлэл /1:3000000/ Тогтмол
54 Хөөлттэй хөрсний мужлалын мэдээлэл Тогтмол
55 Хөөлттэй хөрсний тархалтын мэдээлэл Тогтмол
56 Археологийн олдвор /1:1500000/ Тогтмол
57 Түүх соёл, дурсгалт газар /1:3000000– 1:6000000/ Тогтмол
58 Эзэнт гүрний түүхэн үеийн зураг Тогтмол
59 21 аймгийн төвийн нийгмийн дэд бүтцийн барилгын мэдээлэл Жил бүр
60 Хот, тосгон, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө Жил бүр
61 Энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэг Жил бүр
62 GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц–АА Тогтмол
63 Байр зүйн зургийн нэрлэвэр Өөрчлөлт орсон тухай бүр
64 Газрын нэгдмэл сангийн мэдээлэл Жил бүр
65 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө Жил бүр
66 21 аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө Жил бүр
Дээш буцах