EN

Хуулийн хэлтэс

Хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилтын хүрээнд салбарыг хөгжүүлэх, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох, бодлого, хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах, санал өгөх, салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, агентлагийн болон орон нутгийн байгууллагын албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг, тэдгээрт нийцүүлэн гарах хэм хэмжээний акт, бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулж, батлуулах ажлыг зохион байгуулах, салбарын хуулиудад нийцүүлэн хууль тогтоомжийн хүрээнд дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулах, дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, нэгжүүдийн эрхлэх асуудлын хүрээнд холбогдох баримт бичиг боловсруулан гаргахад хууль эрх зүйн үндэслэлээр хангах, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж шийдвэр, агентлагийн даргын тушаалын нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах, нийтээр болон салбарын хэмжээнд дагаж мөрдөх захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл боловсруулах, санал өгөх, нэгтгэх ажлыг зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт болон урсгал төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй гэрээт ажлын явц, үр дүнг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран шалгах, хүлээн авч дүгнэлт гаргах, иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулах гэрээний эрх зүйн үндэслэл, иж бүрдэл, баримтжуулах, бүртгэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйгээр хангах, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, байгууллагын худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйгээр хангах, байгууллагын ажиллагсдын хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын, мэдүүлэг болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, салбарын хууль тогтоомжийн мэдээллийн санг бүрдүүлж мэдээллээр хангуулах, салбарын хууль тогтоомжийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, мэдээллээр хангах.

Хүснэгт 1. Хуулийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

1

Хуулийн хэлтсийн дарга

Д.Энхтуяа

215A

-

2

Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ч.Нямсүрэн

211

-

3

Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхзул

-

4

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Тэгшбуян

Дээш буцах