EN

Сумын хөгжлийн ЕТ

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.7.4-ын 5-т 54 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахаар тусгагдсан. Хэнтий аймгийн Галшар, Дархан, Баянмөнх, Хэрлэн, Хөвсгөл аймгийн Тариалан, Түнэл, Ховд аймгийн Буянт, Баянхонгор аймгийн Богд, Баянбулаг, Дорноговь аймгийн Алтанширээ нийт 10 сумын сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 2022 онд боловсруулах ажил хийгдсэн байна. 2023 онд 7 аймгийн 88 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг олон улсын төсөл хөтөлбөр болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр боловсруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.