EN

Газрын мониторингийн сүлжээ

Газрын мониторингийн сүлжээтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгүүдийг доорх холбоос дээр дарж танилцана уу.

v  “Газрын тухай” хуульд Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, эрх үүрэгт 23.2.21, 23.2.22

v  Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 3.7.4

Дээрх эрх зүйн баримт бичгүүдийн хүрээнд Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан газрын төлөв байдал, чанарыг тодорхойлох, өөрчлөлтийг тогтоох, хянах, үнэлгээ өгөх зорилго бүхий байнгын ажиллагаатай мониторингийн сүлжээг байгуулж, газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.

Мониторингийн цэгийн сүлжээний цэгүүд:

 

Дээш буцах