EN

Холбогдох аргачлал, журам

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/10 дугаар тушаал "Хилийн цэсийн зургийг хадгалах, ашиглах, өөрчлөлтийг тусгах журам"-тай танилцах бол энд дарна уу.

Газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/249 дугаар тушаал "Баг, хорооны хилийн заагийг тодорхойлох, баталгаажуулах ажлын аргачлал"-тай танилцах бол энд дарна уу.

Газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/209 дугаар тушаал "Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар"-тай танилцах бол энд дарна уу.

Дээш буцах