EN

Хувийн хэвшил

Салбарын хэмжээний томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр хамтран ажилласан хувийн байгууллагууд:

Дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Гүйцэтгэгч компани

1

Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч байгууллагуудын санг геопорталаар дамжуулан цахимжуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх /Улсын хэмжээнд/

"Ютилити солюшн" ХХК 

2

Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулах /Улсын хэмжээнд/

“Ланд овнер” ХХК

"Газар дэлхий" ХХК

3

Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем /Улсын хэмжээнд/

“Геомастер” ХХК

"Геосан" ХХК

Дээш буцах