EN

Төрийн байгууллага

Төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

 

Байгууллагын нэр

Албан баримтын төрөл

Албан баримтын дугаар, огноо

Хамтран ажиллах чиглэл

1.      

Цагдаагын ерөнхий газар

Орон зайн мэдээлэл солилцох хамтран ажиллах гэрээ

2019.05.14

№2019/29 

Дараах мэдээллийг солилцох:

            1.     Геодези, зураг зүйн мэдээллийн сан

            2.     Инженерийн шугам сүлжээ

            3.     Том, дунд масштабын байр зүйн зургууд

            4.     Кадастрын мэдээллийн сан

2.      

“Үндэсний дата төв”-ын УТҮГ-ын Бүртгэлийн нэгж

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгоход хамтран ажиллах гэрээ

2019.01.07

№БА/16

№2019/01

Цахим гарын үсгийн тухай, холбогдох бусад тогтоол, журмын хэрэгжилтийг хангах, төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэх, түүнийг ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

3.      

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

Хамтран ажиллах гэрээ

2019.10.31

№2019/73

Монгол улсын хөгжил дэвшил, нийгмийн хэрэгцээнд шаардлагатай байгаа мэдээлэл бүрдүүлэх, солилцох, хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг ашиглах, баяжуулах, байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өргүүжүүлэх.

4.      

Үндэсний Статистикийн хороо

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2021.01.08

№2021/02

Орон сууцны тооллого болон улсын хэмжээний хүн ам зүйн шилжих хөдөлгөөний мэдээлэл, хаягжуулалт, эдийн засаг, ХАА тооллого, судалгаа, газар тариалан, бэлчээрийн даацыг тодорхойлох, аж ахуй нэгж байгууллага, худалдаа, үйлчилгээний цэг, барилгыг байршлыг тогтоох, сансрын зураг ашиглахад шаардлагатай мэдээллийг солилцох

5.   

Ашигт малтмал газрын тосны газар

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2021.02.09 №2021/30

“Дундын мэдээллийн сан”-аар дамжуулан зөвшөөрөгдсөн мэдээлийг албан хэрэгцээнд цахим хэлбэрээр солилцох, байгууллага хоорондын уялдааг хангах

6.   

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2021.03.15

№ 2021/50-21/76

Газрын харилцаатай холбоотой мэдээлийг албан хэрэгцээнд цахим хэлбэрээр солилцох, байгууллага хоорондын уялдааг хангах

7.   

Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам

Мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах тухай гэрээ

2021.06.29

№2021/150 –

 

210629/03-381

Газрын харилцаатай холбоотой мэдээлийг албан хэрэгцээнд цахим хэлбэрээр солилцох, байгууллага хоорондын уялдааг хангах

8.   

Санамж бичиг-Үндэсний Дата төв

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2021.06.21

 

Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан шинэ систем, програм хангамж хөгжүүлэх, талуудын ажилтан албан хаагчдын мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургах, нийгмийн хэрэгцээнд харилцан дэмжлэг үзүүүлэх

9.   

Гэрээ-Үндэсний Дата төв

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2021.06.21

 

Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр шуурхай үзүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх

10.   

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Мэдээлэл харилцан солилцох тухай гэрээ

2021.12.31

№2021/287

ШГА-13

ШШГЕГ-ын албан хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор хувь хүн, хуулийн этгээдэд эзэмших, ашиглах эрх олгогдсон газрын мэдээллийг цахим системээс хүлээн авах, газрын эрхийг битүүмжлэх, эзэмших, ашиглах эрхийг хязгаарлах, сэргээх арга хэмжээнд ашиглах

11.   

Авлигатай тэмцэх газар

Мэдээлэл ашиглуулах тухай гэрээ

2022.02.17

№2022/44/37

Төрийн байгууллага хоорондын ажлын уялдааг хангаж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, мэдээллийн цахим хэлбэрээр солилцож үйл ажиллагаанд ашиглах, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулах

12.   

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

Мэдээлэл солилцох тухай гэрээ

2022.02.23

№2022/47/03

Төрийн байгууллага хоорондын ажлын уялдааг хангаж, мэдээлэл солилцох үйл явцыг хялбаршуулах хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

13.   

Эрчим хүчний яам

 

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2022-04-14

№2022/69

Г-29/2022

Төрийн байгууллага хоорондын ажлын уялдааг хангаж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, мэдээллийн цахим хэлбэрээр солилцож үйл ажиллагаанд ашиглах, төрийн үйлчилгээг хялбаршуулах

 

 

 

 

 

Дээш буцах