EN

Байгууллагын бүтэц

 • ГАЗРЫН ДАРГА
  • Төрийн захиргаа, удирдлагын газар
   • Хуулийн хэлтэс
   • Салбарын архивын хэлтэс
  • Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс
  • Газрын судалгаа шинжилгээ, бодлого төлөвлөлтийн газар
   • Газрын мониторингийн хэлтэс
   • Газар зохион байгуулалтын хэлтэс
   • Кадастрын хэлтэс
   • Газрын биржийн хэлтэс
  • Салбарын хяналт шалгалтын хэлтэс
  • Орон зайн өгөгдөл, дэд бүтцийн газар
   • Геодези, зураг зүйн хэлтэс
   • Мэдээлэл технологийн хэлтэс

Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба, 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, сумын газрын даамал

Нийтлэг чиг үүрэг:

 1. Салбарын хууль тогтоомж болон салбарын бодлогыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;
 2. Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичигт туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, түүний үр дүнг хариуцах;
 3. Агентлагийн эрхлэх асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
 4. Нээлттэй, ил тод, шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх;
Гарчиг байхгүй

Дээш буцах