EN

Хэлтэс нэгжүүд

  1. Захиргаа, удирдлага хамтын ажиллагааны хэлтэс
  2. Геодези, зураг зүйн хэлтэс
  3. Газар зохион байгуулалтын хэлтэс
  4. Суурь судалгаа, газрын мониторингийн хэлтэс
  5. Кадастрын хэлтэс
  6. Хот байгуулалтын хэлтэс
  7. Хот байгуулалтын кадастрын хэлтэс
  8. Архив, мэдээллийн төв
  9. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтэс
  10. Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс
Дээш буцах