EN

ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ

Улс орны нийгэм, эдийн засгийн эрчимтэй хөгжилтэй уялдуулж олон улсын нисэх онгоцны буудал, төмөр зам, авто зам, үйлдвэрийн болон инженерийн хийцтэй томоохон байгууламжууд олноор баригдах болж, Монгол улсад урьд өмнө хийгдэж байгаагүй технологи бүхий метро, давхар зам, нефть хийн байгууламж зэргийг байгуулахаар төлөвлөж байгаа нь инженер геодезийн асуудлыг шинэ түвшинд орчин үеийн техник технологи, стандарттай уялдуулан судлах шаардлага гарч байна.

Үйлдвэрийн болон томоохон инженерийн хийцтэй барилга байгууламжийн суулт, хазайлтыг тогтмол хэмжих, байнгын хяналт тавих, газар доорх шугам сүлжээний хэмжил, зураглал, орон зайн мэдээллийн сан байгуулах ажлыг аймаг, сум, томоохон суурин газрын төвүүдэд 2013 оноос эхлүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлжээ.