EN

Мэдээлэл, технологийн хэлтэс

Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд салбарын өгөгдөл дамжуулах болон интернэтийн сүлжээний аюулгүй байдал, найдвартай хэвийн үйл ажиллагааг хангах, мэдээллийн системийн кибер аюулгүй байдлыг хангаж, тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, зориулалтын нөхцөлд хадгалах замаар бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах, мэдээллийн сангуудын нэгдмэл байдал, уялдаа холбоог хангах, өгөгдлийн сангийн нэгдсэн загвар, бүтцийг боловсруулах, өгөгдлийн санг удирдах системийн шийдлийг нэвтрүүлж, хөгжүүлэлтийг хийх, зохион байгуулалтыг хангах, орон зайн өгөгдөл, мэдээлэлд хялбар хандах, хайх, ашиглах боломж бүхий системийг бий болгох, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн системийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах, салбарын үйл ажиллагаанд орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн технологийн шинэлэг технологи, шийдлийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийн технологи болон орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам, заавар, гарын авлага боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, салбарын хэмжээнд шаардлагатай бусад мэдээллийн сан, программ хангамжийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлэл солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэх, бусад нэгж, салбар болон бусад байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх.

Хүснэгт 1. мэдээлэл, технологийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга

П.Нямдаваа

(51)261903

111

2

Орон зайн мэдээллийн системийн удирдлага, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3

Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем хариуцсан ахлах инженер

Н.Батболд

(51)264586

104

4

Салбарын мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, техник хангамж хариуцсан инженер

Ё.Ивээлт

(51)260638

117

5

Салбарын программ хангамжийн хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

Д.Дэлгэрбаяр

(51)264586

104

6

Орон зайн мэдээллийн системийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

Б.Мөнхтулга

(51)260638

117

Дээш буцах