EN

Боловсрол, шинжлэх ухаан

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

 

Байгууллагын нэр

Албан баримтын төрөл

Албан баримтын дугаар, огноо

Хамтран ажиллах чиглэл

1.      

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль 

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2019.11.12

№2019/75

Газрын харилцааны салбарын боловсон хүчнийг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх, салбарын норм ба дүрэм, стандарт боловсруулах, хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгааг хөгжүүлэх чиглэлд төр болон эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд хамтран ажиллах.

2.      

МУИС

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2021.02.10

Газрыг харилцааны салбарын боловсон хүчнийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх, салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх, салбарын норм ба дүрэм, стандарт, аргазүй боловсруулах, хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгааг хөгжүүлэх, дэмжих, чиглэлд төр болон эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

3.   

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2022.05.05

№2022/

Монгол орны хэмжээнд шинжлэх ухаан, техник технологи, суурь судалгаа шинжилгээ, онол практикт суурилсан газрын харилцааг бий болгох, газар, байгалийн нөөцийн болон нийгэм, эдийн засгийн орон зайн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөд нэвтрүүлэх

4.   

Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2022-06-21

 

Газрын үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, үнэлгээний мэргэжилтнүүдийг мэрэгшүүлэх, зах зээлийн жишигт нийцсэн газрын үнэлгээний тогтолцоог бий болгох

 

 

 

 

 

Дээш буцах