EN

Салбарын архивын хэлтэс

Салбарын архивын асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

    Энэ нэгж нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн 11 дүгээр зориулалтын хүрээнд геодези, зураг зүйн төрөлжсөн архивын сан хөмрөг үүсгэх, хэрэглэгчдэд үйлчлэх, газар зохион байгуулалт, суурь судалгааны архивыг бүрдүүлэн,сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх, агаар, сансрын зургийн болон орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн архивыг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үүсгэх, бүх төрлийн санхүүжилтээр хийгдсэн ажлын тайлан, зураг, холбогдох  мэдээллийг цаасан болон тоон хэлбэрээр хүлээн авч, улсын нэгдсэн санд бүртгэх, салбарын архивын баримт бичгийг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд боловсронгуй болгож, хэрэгжилтийг хангах, төрийн болон албаны нууц хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих, холбогдох байгууллага, нэгжүүдтэй хамтран ажиллах,  мэргэжил, арга зүйгээр хангах, салбарын төрийн архивд хадгалагдаж буй түүх, соёлын үнэт баримт материалыг сэргээн засварлах, архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах, тоо бүртгэл хөтлөх, сурталчлах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх ажлыг зохион байгуулах, төрөлжсөн архивын талаар судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн салбарын төрийн архивын үйл ажиллагааны дүрэм, журам, заавар, стандарт боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах.

Хүснэгт 1. Салбарын архивын хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Салбарын архивын хэлтсийн дарга

Ж.Батсайхан

(51)264212

212

2

Архив, кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мандхай

(51)264212

118

3

Агаар, сансрын зураг, газар зохион байгуулалтын сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч

Ө.Дуламсүрэн

4

Геодези, байр зүйн сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

Дээш буцах