EN

Төрийн бус байгууллага

Иргэний нийгмийн болон олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

 

Байгууллагын нэр, албан тушаалтан

Албан баримтын төрөл

Албан баримтын дугаар, огноо

Хамтран ажиллах чиглэл

1.      

Монголын Газрын Менежментийн нэгдсэн эвсэл ТББ 

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2020.01.30

№2020/14

Газрын харилцааны салбарын хууль, тогтоомжийг боловсронгуй болгох, бусад орны сайн туршлага, инновацийг нутагшуулах, боловсон хүчнийг чадавхижуулах, салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах чиглэлд төр болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

2.      

Монголын Бэлчээр ашиглагчдын Нэгдсэн холбоо

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2020.04.09

Монгол улсын Газрын тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого зэрэг бэлчээрийн менежментийг сайжруулахтай холбогдох хууль тогтоомж, төрийн бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх, бэлчээрийн тогтвортой менежментийг хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх.

3.   

Монголын нотариатчдын танхим

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2021.03.04 №2021/38/03

“Дундын мэдээллийн сан”-аар дамжуулан зөвшөөрөгдсөн мэдээлийг албан хэрэгцээнд цахим хэлбэрээр солилцох, байгууллага хоорондын уялдааг хангах

4.   

Монголын газар зохион байгуулагчдын холбоо

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2022.03.10

№2022/60

Газрын харилцааны салбарын хөгжлийг дэмжих, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааны ажлуудыг хийж гүйцэтгэх арга зүй, норм, стандартуудыг боловсруулах, сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, салбарын мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах

5.   

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо ТББ

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2022.03.10

№2022/59

Бэлчээрийн харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн орчныг сайжруулах, малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнэлэмжийг бэлчээрийнх нь чанар, төлөв байдал, малчдын мал маллагааны онцлог, үр нөлөөнд үндэслэн тооцох замаар бэлчээрийн тогтвортой менежментийг хэвшүүлэх

6.   

Монголын Архитекторуудын эвлэл

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2022-08-05

 

- Салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах

- Архитекторууд болон хот төлөвлөлтийн мэргэжлийн боловсон хүчийг мэргэшүүлэх;

- Тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн хариуцлагыг дээшлүүлэх;

- Хот байгуулалт, архитектурын дурсгал, өв соёлыг хамгаалах, улмаар судалгаа шинжилгээний ажлыг зохион байгуулах;

 

 Салбарын төрийн бус байгууллага

Байгууллагын нэр

1

МГфЗЗХ - Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбоо

2

ГЗБХ - Газар зохион байгуулагчдын холбоо

3

Монголын Газрын Менежментийн нэгдсэн эвсэл ТББ

4

Монголын Газрын Менежментийн чөлөөт холбоо

5

Монголын кадастрын холбоо

6

Монголын гео-мэдээллийн холбоо

7

Монголын орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц НҮТББ

8

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо

9

Монголын архитекторуудын эвлэл

Дээш буцах