EN

ЦАХИМ СИСТЕМҮҮД

 • CАЛБАРЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХ СИСТЕМ

  CАЛБАРЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХ СИСТЕМ

  Газар зохион байгуулалт, Газрын кадастр, Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагуудын цахим систем

 • MONPOS - GNSS -ийн онлайн боловсруулалтын систем

  MONPOS - GNSS -ийн онлайн боловсруулалтын систем

 • Газар зүйн нэр, хаягаар хайх

  Газар зүйн нэр, хаягаар хайх

 • Газрын биржийн цахим систем

  Газрын биржийн цахим систем

  “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

 • Газрын удирдлагын систем

  Газрын удирдлагын систем

  Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим систем /Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний цахим систем, газрын биржийн цахим систем, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн систем, газрын кадастрын мэдээллийн систем, газрын мониторингийн сүлжээ/

 • Геопортал /Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем/

  Геопортал /Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем/

  Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

 • Солбицол хооронд хөрвүүлэх

  Солбицол хооронд хөрвүүлэх

 • Хот байгуулалтын кадастр

  Хот байгуулалтын кадастр

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа

Газрын Статистик

Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангилал 2022 он

Газар өмчлөлийн байдал

Хүн амын газар өмчилсөн байдал /хувиар/

Аймаг Хүн амын тоо Өмчилсөн иргэдийн тоо ( % )
Улаанбаатар 1639172 207623 12.7
Төв 93468 74940 80.2
Сэлэнгэ 108878 49500 45.5
Дорнод 83757 40565 48.4
Өмнөговь 71720 42657 59.5
Өвөрхангай 115732 26814 23.2
Хэнтий 78967 24862 31.5
Орхон 108713 21098 19.4
Дорноговь 71457 20880 29.2
Архангай 94205 17400 18.5
Дундговь 46920 18230 38.9
Булган 61943 16438 26.5
Хөвсгөл 136794 15168 11.1
Дархан-Уул 107751 14858 13.8
Баян-Өлгий 112836 13870 12.3
Ховд 91127 13617 14.9
Баян-Хонгор 89043 12111 13.6
Увс 84095 11088 13.2
Сүхбаатар 64662 11301 17.5
Говьсүмбэр 18150 10075 55.5
Завхан 72731 9662 13.3
Говь-Алтай 57818 8040 13.9

Төрийн архив

Төрийн архивд хадгалагдаж буй салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон түүхэн газрын зураг, холбогдох баримт материалыг архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, түүх, соёлын үнэт баримт материал, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх

Хууль эрх зүйн акт

Дээш буцах