EN

Сул орон тоо, нээлттэй ажлын байр

# Ажлын байрны нэр Бүртгэл эхлэх Бүртгэл дуусах Шалгалт эхлэх Шалгалт дуусах Төлөв Холбоос
1 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/ 2024-06-17 09:00 2024-07-01 17:00 2024-07-05 09:00 2024-07-05 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
2 ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-12-20 09:00 2024-01-04 17:00 2024-01-11 09:00 2024-01-11 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
3 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-12-20 09:00 2024-01-04 17:00 2024-01-11 09:00 2024-01-11 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
4 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАГААР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-11-10 09:00 2023-11-24 17:00 2023-12-12 09:00 2023-12-12 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
5 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-11-10 09:00 2023-11-24 17:00 2023-12-12 09:00 2023-12-12 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
6 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-11-10 09:00 2023-11-24 17:00 2023-12-12 09:00 2023-12-12 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
7 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/ 2023-08-04 09:00 2023-08-17 17:00 2023-08-24 09:00 2023-08-24 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
8 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/ 2023-08-04 09:00 2023-08-17 17:00 2023-08-24 09:00 2023-08-24 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
9 ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/ 2023-01-17 09:00 2023-01-18 17:00 2023-01-24 09:00 2023-01-24 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
10 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/ 2023-01-17 09:00 2023-01-18 17:00 2023-01-24 09:00 2023-01-24 17:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
Дээш буцах