EN

“Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл:

2022 онд ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ТОМООХОН АЖЛУУД:

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн чиглэлээр:

2020 онд цахим системийг хөгжүүлж www.egazar.gov.mn дамжуулан бүхий л салбарууд газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт болон бусад орон зайн төлөвлөлтийг боловсруулах ажлыг хоорондоо харилцан уялдаатайгаар хийх боломж бүрдсэн. Мөн энэхүү модуль нэвтэрснээр нийслэл, дүүргийн ГЗБА, аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн, сумын газрын даамлууд заавал байгууллагын дотоод сүлжээнд нэвтрэх, сүлжээний тохиргоо хийх зэрэг нэмэлт ажил, дэд бүтэц шаардахгүйгээр дурын операторын интернет ашиглан хэдийд ч хаанаас ч төлөвлөгөөгөө хялбар, энгийн байдлаар боловсруулах, хэрэгжилтийг гаргах бүрэн боломж нээгдлээ.