EN

Тохиромжтой байдлын үнэлгээ

    Газрынд даргын 2015 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдрийн А/200 дугаар тушаал "Тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийх арга зүй, шалгуур үзүүлэлтүүд"-тэй танилцах бол энд дарна уу.

Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдлын нэгдсэн үнэлгээний үр дүн

Зураг 1. Зун-намрын улиралд адуунд тохирох бэлчээр.

Зураг 2. Зун-намрын улиралд тэмээнд тохирох бэлчээр

Зураг 3. Зун-намрын улиралд хонинд тохирох бэлчээр

Зураг 4. Зун-намрын улиралд үхэрт тохирох бэлчээр

Зураг 5. Өвөл-хаврын улиралд хонинд тохирох бэлчээр

Зураг 6. Өвөл-хаврын улиралд үхэрт тохирох бэлчээр

Зураг 7. Өвөл-хаврын улиралд тэмээнд тохирох бэлчээр

Зураг 8. Өвөл-хаврын улиралд ямаанд тохирох бэлчээр

Зураг 9. Өвөл-хаврын улиралд адуунд тохирох бэлчээр

Зураг 10. Зун-намрын улиралд адуунд тохирох бэлчээр.

Заган ойн тохиромжтой байдалд нөлөөлөх олон шалгуурт хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийн үнэлгээ

Зураг 11. Заган ойн тохиромжтой байдалд нөлөөлөх шалгуурт хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийн үнэлгээ

Хадгалан хамгаалах газрын тохиромжтой байдалд нэгдсэн үнэлгээ

Зураг 12. Хадгалан хамгаалах газрын тохиромжтой байдалд нэгдсэн үнэлгээ

Тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын нэгдсэн үнэлгээ

Зураг 13. Тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын нэгдсэн үнэлгээ

Шинээр байгуулах хот, суурин газрын тохиромжтой байдлын нэгдсэн үнэлгээ

Зураг 14. Шинээр байгуулах хот, суурин газрын тохиромжтой байдлын нэгдсэн үнэлгээ

Аялал рекреацийн газрын тохиромжтой байдлын нэгдсэн үнэлгээ

Зураг 15. Аялал рекреацийн газрын тохиромжтой байдлын нэгдсэн үнэлгээ

Монгол орны хөв, цөөрөм байгуулах тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг

Зураг 15. Монгол орны хөв, цөөрөм байгуулах тохиромжтой байдлын үнэлгээний зура

Дээш буцах