EN

Тухайн жилийн ГЗБТ /Нийслэл, дүүрэг, сум/

2022 ОНЫ ТУХАЙН ЖИЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН

 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Улсын хэмжээнд нийслэл, сум, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газрын нэгдмэл сангийн ангиллын газарт нийтдээ 99353 байршилд 4965.05 мянган га газар төлөвлөснөөс жилийн эцсийн байдлаар нийт 48424 байршилд 4258.89 мянган га газрыг өмчлүүлж, эзэмшүүлж, ашиглуулах, хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дараах аймгууд хангалттай сайн хэрэгжүүлж ажилласан байна. Үүнд:

Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн цахим системээс үзэхэд Говьсүмбэр аймаг 90.82 хувь, Хэнтий аймаг 80.19 хувь, Булган аймаг 71.08 хувь, Хөвсгөл аймаг 69.76 хувь, Дорноговь аймаг 69.31 хувь, Завхан аймаг 68.66 хувь,  Дархан-Уул аймаг 67.2 хувь, Дундговь аймаг 67.07 хувь, Сэлэнгэ аймаг 66.84 хувь, Говь-Алтай аймаг 65.65 хувь, Увс аймаг 58.03 хувь, Орхон аймаг 52.41 хувьтай төлөвлөсөн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

Харин Өмнөговь аймаг 18.13 хувь, Дорнод аймаг 26.23 хувь, Баян-Өлгий аймаг 28.09 хувь, Сүхбаатар аймаг 33.83, Архангай аймаг 37.67 хувь, Төв аймаг 42.85 хувь, Баянхонгор аймаг 44.22 хувь, Өвөрханай аймаг 44.44 хувь, Ховд аймаг 46.24 хувь, нийслэлийн хэмжээнд 48.7 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна.

            Улсын хэмжээнд тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөөгөөний хэрэгжилт 54.42 хувьтай байна.

 Хүснэгт 1.1. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдал

 Д/д

Аймаг, нийслэл

2022 онд төлөвлөсөн

Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн

Хэрэгжилтийн хувь

Нэгж талбарын тоо

Нийт талбайн хэмжээ /га/

Нэгж талбарын тоо

Талбайн хэмжээ /га/

1

065: Архангай

2870

2158.49

1081

1609.99

37.67

2

064: Баянхонгор

1798

2304988.69

795

2282085.58

44.22

3

083: Баян-Өлгий

4845

98032.15

1361

834.77

28.09

4

063: Булган

2669

65186.71

1897

64650.91

71.08

5

082: Говь-Алтай

1185

47,402.76

778

47,152.14

65.65

6

042: Говьсүмбэр

316

394.89

287

177.2

90.82

7

045: Дархан-Уул

186

744.22

125

150.03

67.20

8

044: Дорноговь

1235

16,825.11

856

12,917.61

69.31

9

021: Дорнод

4033

280,737.92

1058

14,517.14

26.23

10

048: Дундговь

2223

398,409.56

1491

396,937.17

67.07

11

081: Завхан

1972

12,664.91

1354

10,600.17

68.66

12

062: Өвөрхангай

3020

232076.33

1342

169290.1

44.44

13

046: Өмнөговь

2880

437054.45

522

388178.12

18.13

14

061: Орхон

1143

209.76

599

73.5

52.41

15

022: Сүхбаатар

1667

418598.88

564

418444.3

33.83

16

043: Сэлэнгэ

3163

16,994.67

2114

12025.88

66.84

17

041: Төв

10317

296,148.23

4421

165052.42

42.85

18

085: Увс

1999

134,937.61

1160

126770.2

58.03

19

084: Ховд

2459

6052.75

1137

1574.36

46.24

20

067: Хөвсгөл

2679

80,441.28

1869

61311.47

69.76

21

023: Хэнтий

2797

102726.73

2243

82630.54

80.19

22

011:Улаанбаатар

43897

12,264.48

21370

1,906.54

48.7

Нийт

99353

4965050.6

48424

4258890.1

54.42

           Зураг 1.1. Төлөвлөлтийн бүс, арга хэмжээний төрлөөр тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг авч үзвэл:

                                                                   

Хүснэгт 1.2. Тухайн жилийн төлөвлөгөөг арга хэмжээний төрлөөр авч үзвэл:

Д/д

Арга хэмжээний төрөл

Төлөвлөсөн нэгж талбарын тоо

Хэрэгжсэн нэгж талбарын тоо

Хэрэгжилтийн хувь

1

Төсөл сонгон шалгаруулалт

211

73

34.6

2

Өргөдлийн дагуу олгох

91859

44877

48.9

3

Нөхөн сэргээх, хамгаалах

971

491

50.6

4

Нийтийн эдэлбэр газрын төлөвлөлт

2480

1215

49

5

Дуудлага худалдаагаар олгох

3277

1520

46.4

6

Газар чөлөөлөх

555

248

44.7

Нийт

99353

48424

54.4

Хүснэгт 1.3. Сүүлийн 3 жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хувиар харьцуулан харуулбал:

Д/д

Аймаг, нийслэлийн нэр

2020 он

2021 он

2022 он

1

Архангай

79.37

60.13

37.67

2

Баянхонгор

27.16

35.74

44.22

3

Баян-Өлгий

39.76

12.14

28.09

4

Булган

72.49

68.28

71.08

5

Говь-Алтай

58.22

59.16

65.65

6

Говьсүмбэр

80.49

78.38

90.82

7

Дархан-Уул

83.52

47.74

67.20

8

Дорнод

50.8

48.32

69.31

9

Дорноговь

50.29

50.04

26.23

10

Дундговь

51.52

58.46

67.07

11

Завхан

39.7

52.62

68.66

12

Орхон

42.79

49.47

44.44

13

Өвөрхангай

20.91

20.99

18.13

14

Өмнөговь

87.98

16.29

52.41

15

Сүхбаатар

32.85

30.74

33.83

16

Сэлэнгэ

13.11

28.45

66.84

17

Төв

37.15

20.54

42.85

18

Увс

48.15

42.05

58.03

19

Ховд

20.88

58.78

46.24

20

Хөвсгөл

37.82

60.79

69.76

21

Хэнтий

45.4

80.42

80.19

22

Улаанбаатар

95.4

61.53

48.7

Нийт

50.72

42.41

54.42

Зураг 1.2. Сүүлийн 3 жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зургаар харуулбал (хувиар):

Дээш буцах