EN

Газрын судалгаа шинжилгээ, бодлого төлөвлөлтийн газар

Газрын судалгаа шинжилгээ, бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд салбарын газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй, кадастрын чиглэлээр бодлого, чиглэл, стратегийг боловсруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажлуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөл, судалгааг нэгтгэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хөгжүүлэх болон хот, суурин газрыг хөгжүүлэх төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, харилцан уялдааг хангах, хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, бусад салбарын бодлого, шийдвэр, төлөвлөгөө, төсөл, арга хэмжээг байрлалд суурилсан байдлаар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах, салбарын уялдааг хангах ажлыг зохион байгуулах, газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил эрхлэх, олон улсын туршлага, техник технологийн ололтыг судалж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, газрын харилцааны чиглэлээр олон улсын болон гадаад, дотоодын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийн хоорондын уялдааг хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хот тосгон, бусад суурин газрын газар ашиглалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, арга зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм журмыг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, салбарын шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөл болон мэргэжлийн орон тооны бус зөвлөлийн ажлыг удирдан зохион байгуулах, зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх.

Хүснэгт 1. Газрын судалгаа шинжилгээ, бодлого төлөвлөлтийн газрын албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

1

Газрын дарга

А.Амарсайхан

209в

 

2

Газрын харилцааны стратеги, бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Энхжаргал

120

(51)265548

3

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Туул

4

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Р.Отгончимэг

5

Хот тосгон, бусад суурин газрын орон зайн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Энхнаран

120

(51)265548

6

Судалгаа, шинжилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

А.Мишээл

120

 

Дээш буцах