EN

Газрын биржийн хэлтэс

Газрын биржийн асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд газрын биржийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, хяналт тавих, газрын дуудлага худалдаа болон төсөл шалгаруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, нягтлах, дүгнэлт гаргах, газрын нөөц санг бүрдүүлэх, газар хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, газрын татвар, төлбөрийн хэмжээг оновчтойгоор ажлыг зохион байгуулах, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн газрын төлбөр, татварыг тооцож ногдуулах, газрын төлбөр, татвар болон улсын тэмдэгтийн хураамж, тэдгээрийн төлөлтөд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, төлбөр тооцох хувь хэмжээ, итгэлцүүр, хил заагийг баталгаажуулж, хяналт тавих, Монгол Улсад газрын үнэлгээний олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг ашиглан жишиг үнийн бүс, түүний дундаж үнийг тодорхойлж, олон нийтэд мэдээлэх, газрын эдийн засгийн болон газрын нөхөн олговрын үнэлгээг тооцох, газрын биржийн, газрын төлбөр, татварын, газрын үнэлгээний цахим системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, эрхлэх, газрын бирж, үнэлгээ, төлбөр татварын талаар судалгаа, шинжилгээний ажил эрхлэх болон газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны үнийг тодорхойлох аргачлалыг боловсруулах.

Хүснэгт 1. Газрын биржийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга Ш.Мандахзул

-

108

2

Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Энхбаатар

(51)260785

108

3

Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Нямжаргал
4 Газрын биржийн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Баянмөнх

Дээш буцах