EN

Хөрөнгө оруулалтын ажил

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт:

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2021 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,

АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ 

Хуулийн дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

Санхүүжих дүн

Эхлэх

Дуусах

XII

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

6,180.0

3,977.1

XII.1

Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газарт хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээ

6,180.0

3,977.1

Шилжих

6,180.0

3,977.1

XII.1.25

Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч байгууллагуудын санг геопорталаар дамжуулан цахимжуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх /Улсын хэмжээнд/

2020

2021

2,682.9

1,780.6

XII.1.34

Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулах /Улсын хэмжээнд/

2020

2021

2,317.1

1,317.1

XII.1.47

Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем /Улсын хэмжээнд/

2020

2021

1,180.0

880.0

 

Дээш буцах