EN

ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРОО

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын
Ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүн

Дарга: П.Нямдаваа (Мэдээлэл, технологийн хэлтсийн дарга)
Нарийн бичгийн дарга: Б.Амарзаяа (Орон зайн өгөгдөл, дэд бүтцийн газрын ахлах мэргэжилтэн)
Гишүүн: Т.Эрдэнэболор (Салбарын хяналт шалгалтын хэлтсийн байцаагч)
Гишүүн: Л.Мандхай (Салбарын архивын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн)
Гишүүн: А.Энхбаатар (Газрын биржийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн)

Ёс зүйн дэд хорооны гишүүдтэй холбоо барих:

д/д Нэр Холбоо барих утас
1 П.Нямдаваа 11-321299
2 Б.Амарзаяа 51-264596
3 Т.Эрдэнэболор 51-264592
4 Л.Мандхай 51-264212
5 А.Энхбаатар 70122099
Дээш буцах