EN

Стандарт

Геодези, зураг зүйн салбарт мөрдөж буй стандартуудтай танилцана уу

 

Стандартын нэр

Батлагдсан он

Стандартын дугаар

1

Газар зүйн мэдээлэл – Мета өгөгдөл

2007 он

MNS 5774

2

Газар зүйн мэдээлэл - Нэр томьёо

2012 он

MNS ISO/TS 19104

3

Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдгийн стандарт Масштаб: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

2017 он

MNS 6702

4

Байр зүйн зургийн загвар сан, таних тэмдгийн стандарт Масштаб: 1:25000, 1:50000, 1:100000

2017 он

MNS 6703

5

Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг. Масштаб: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

2017 он

MNS 6736

6

 Геодези, зураг зүй. Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт

2021 он

MNS 3951

7

Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-1

8

Байр зүйн зургийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-2

9

Газар зүйн нэрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-3

10

Барилга, байгууламжийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-6

11

Дэд бүтцийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-7

12

Зам тээврийн сүлжээний орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-8

13

Орто зураглалын орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-11

14

Өндрийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-12

15

Түүх, соёл, археологийн өвийн орон зайн өгөгдлий үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-13

16

Ус зүйн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-14

17

Хил заагийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт

2021 он

MNS 6925-16

18

Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн тэмдэглэгээнд тавих ерөнхий шаардлага

2022 он

MNS 5283

 

 

 

Дээш буцах