EN

ГЕОДЕЗИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ХЭМЖЛИЙН БАГАЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУХАЙ

·         Багаж бэлэн болсон эсэхийг заасан хугацаанд утсаар лавлах;

·         Багажаа авахдаа багаж хүлээн авсан хуудастайгаа лабораторид ирэх, хаяж, үрэгдүүлсэн тохиолдолд компанийн албан бичиг, ажлын үнэмлэхтэй ирэх;

·         Багаж бэлэн болсон тохиолдолд нэхэмжлэхийн дагуу төлбөр төлсөн баримтын эх хувийг буюу хуулбарын хамт авч ирэх;

·         Багаж баталгаажуулсан хугацаа дуусаагүй тохиолдолд багажийг давтан шалгуулахад гэрчилгээний хамт ирүүлж тэмдэглэгээ хийлгэх;

Дээш буцах