EN

Газар зүйн нэрийн зураг

1980-1987 онд газар зүйн нэрийн тодруулалт хийж 18 аймгийн 200 гариу суманд Газар нутгийн зургийн альбомыг зохион хэвлүүлсэн. Эдгээр зургууд бүх аймаг, сумдад ашиглагдаж байна. Гурван  аймгийн 33 сум 1987 оноос хойш байгуулагдсан, өөрчлөн байгуулагдсан бөгөөд одоог хүртэл Газар нутгийн нэрийн альбомгүй байна.

Дээш буцах