EN

Батширээт, Дадал, Батноров сумдад бэлчээрийн даац хэтрээд байна

Хэнтий аймгийн ГХБХБГазар 2022 он бэлчээрийн фотомониторингийн ажлын үр дүнгээр Батширээт, Дадал, Батноров сумд бэлчээрийн даац хүртээмжтэй, бусад сумдад бэлчээрийн даац хэтэрсэн гэж тооцоологдож, мөн аймгийн хэмжээнд даац хэтрэлттэй гарсан байна.

Дээш буцах