EN

ГАЗРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ /Газрын багц хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт оролцогчдод зориулав/

1. ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

   1.1 Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал

   1.2 Газрын ерөнхий хуулийн төслийн товч танилцуулга /инфо график/

   1.3 Газрын ерөнхий хуулийн төсөл

2. МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

   2.1 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал

   2.2 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн төслийн товч танилцуулга /инфо график/

   2.3 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн төсөл

3. КАДАСТРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

   3.1 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал

   3.2 Кадастрын тухай хуулийн төслийн товч танилцуулга /инфо график/

   3.3 Кадастрын тухай хуулийн төсөл

4. ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

   4.1 Газрын төлбөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал

   4.2 Газрын төлбөрийн тухай хуулийн төслийн товч танилцуулга /инфо график/

   4.3 Газрын төлбөрийн тухай хуулийн төсөл

5. НИЙГМИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГЛЭЭНД ЗОРИУЛСАН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

   5.1 Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал

   5.2 Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн товч танилцуулга /инфо график/

   5.3 Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл

6. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

   6.1 Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал

   6.2 Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн төслийн товч танилцуулга /инфо график/

   6.3 Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн төсөл

7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

   7.1 Хот байгуулалтын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал

   7.2 Хот байгуулалтын тухай хуулийн төслийн товч танилцуулга /инфо график/

   7.3 Хот байгуулалтын тухай хуулийн төсөл

Дээш буцах