EN

Бусад хууль эрх зүйн сурвалж

 1. Авто замын тухай хууль 
 2. Агаарын тухай хууль
 3. Амьтны тухай хууль
 4. Ашигт малтмалын тухай хууль 
 5. Ашигт малтмалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журам
 6. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
 7. Байгалийн ургамлын тухай хууль
 8. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль
 9. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль
 10. Газрын тосны тухай хууль
 11. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль
 12. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх ашиглахыг хориглох тухай хууль
 13. Нотариатын тухай хууль
 14. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
 15. Ойн тухай хууль
 16. Орон сууцны тухай хууль
 17. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль
 18. Тариалангийн тухай хууль
 19. Төмөр замын тээврийн тухай хууль
 20. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль
 21. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль
 22. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль
 23. Ургамал хамгааллын тухай хууль
 24. Таримал ургамлын үр сортын тухай хууль
 25. Усны тухай хууль
 26. Үйлдвэрлэлийн дэмжих тухай хууль
 27. Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
 28. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
 29. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль
 30. Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль
 31. Эрчим хүчний тухай хууль
 32. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
Дээш буцах