EN

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

"Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" БХБ-ын сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 253 дугаартай тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах