EN

Геодези, зураг зүй, газар зохион байгуулалт, барилгын салбарт мөрдөж буй норм, дүрмийн жагсаалт

Дараах норм, дүрэмтэй дэлгэрэнгүй танилцах бол энд дарна уу.

1

БХБС-ын 2016 оны 121 дүгээр тушаал “Кадастрын зураглалын ажил” /БНбД 11-11-16/ норм ба дүрэм

Энэхүү норм ба дүрмийг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж байна.

2

Хиймэл дагуул (GPS/ГЛОНАСС)-ын технологиор Монгол Улсын геодезийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм БНбД 14-101-08

БХБС-ын 2008.07.04 №104

ХЗДХЯ 2008.07.14 №2931

3

Монгол Улсын өндрийн I ба II ангийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм БНбД 11-09-16

БХБС-ын 2016.05.18 №94

ХЗДХЯ 2016.06.16 №3645

4

Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил БД 11-117-16

БХБС-ын 2016.06.09 №106

Шинэчлэх шаардлагагүй

5

Барилгын геодезийн ажил БНбД 11-08-06

БХБС-ын 2006.07.10 №116

ХЗДХЯ 2006.09.13 №2632

2020 онд шинэчлэн боловсруулж байгаа “Барилгын геодезийн ажил” 11-08-06-г “Барилга байгууламжийн геодезийн ажил” БНбД болж батлагдана.

6

Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл БНбД 11-07-19

БХБС-ын 2019.08.12 №138

 

7

Кадастрын зураглалын ажил БНбД 11-11-16

БХБС-ын 2016.06.30 №121

ХЗДХЯ 2016.07.06 №3654

8

Монгол улсын Гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах дүрэм БНбД 11-10-17

БХБС-ын 2017.09.25 №160

ХЗДХЯ 2017.10.24 №3800

9

Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ БД 81-103-21

БХБС-ын 2021.05.31 №123

10

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил БД 11-104-19

БХБС-ын 2019.05.22 №91

 

11

Монгол Улсын өндрийн III ба IY ангийн сүлжээ байгуулах дүрэм БД 11-121-19

БХБС-ын 2019.03.28 №61

12

1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил БД 11-106-08

БХБС-ын 2008.07.04 №104

ХЗДХЯ 2008.07.14 №2931

13

Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил БД 11-105-19

БХБС-ын 2019.06.06 №105

 

14

Барилга байгууламжийн инженер геодезийн ажил БД 81-103-06

БХБС-ын 2008.04.29 №60

ХЗДХЯ 2008.05.01 №2908

15

Авто зам болон төмөр замын геодезийн ажил БД 11-114-14

БХБС-ын 2014.04.17 №59

16

Ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын сүлжээ, үерийн усны байгууламжийн геодезийн ажил БД 11-115-16

БХБС-ын 2016.02.22 №25

 

17

Өндөр барилга байгууламжийн хэв гажилтыг тодорхойлох, үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж суурилуулах үеийн геодезийн хэмжилт БД 11-118-17

БХБС-ын 2017.02.16 №34

 

18

Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил БД 11-120-17

БХБС-ын 2017.11.27 №190

 

19

Агаарын зураглалын ажлын заавар БД 11-113-13

 

20

1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил БД 11-124-21

БХБС-ын 2022.01.06 №05

21

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр агаарын зураглал ба газрын зураг гүйцэтгэх ажил БД 11-125-21

БХБС-ын 2022.01.06 №05

22

Газрын зураг, атласын редакци, зохиолт, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хяналт хийх БД

2020 оны норм, нормчлолын сангийн хөрөнгөөр шинэчлэн боловсруулж 2021.12.27-ны өдөр БХБЯ-ны ШУТТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжсэн.

23

Газрын зураг, атласын редакци, зохиолт, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хяналт хийх БД

2020 оны норм, нормчлолын сангийн хөрөнгөөр шинэчлэн боловсруулж 2021.12.27-ны өдөр БХБЯ-ны ШУТТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжсэн.

24

Геодези, зураг зүйн ажлын техникийн тайлан, төсөл бичих заавар БД

2020 оны норм, нормчлолын сангийн хөрөнгөөр шинэчлэн боловсруулж 2021.12.27-ны өдөр БХБЯ-ны ШУТТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжсэн.

25

Геодези, зураг зүйн ажлын аюулгүй ажиллагаа БД

 

26

Хот суурин газрын өндөржилт төлөвлөлт хийх геодезийн ажил БНбД

Барилга байгууламжийн норм нормативын сангийн 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан. 2022 онд боловсруулна.

27

Геодези, зураг зүйн ажилд магадлал, захиалагчийн техникийн хяналт хийх БД

Барилга байгууламжийн норм нормативын сангийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар БХБЯ-нд хүргүүлсэн.

28

Солбицлын бие даасан тогтолцоог тогтоох, улсын солбицлын тогтолцоонд шилжүүлэх хөрвүүлгийн утгыг тодорхойлох БД

Барилга байгууламжийн норм нормативын сангийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар БХБЯ-нд хүргүүлсэн.

29

Сэдэвчилсэн газрын зураг, атлас зохиох, шинэчлэх, тоон хэлбэрт шилжүүлэх, хэвлэх БД

Барилга байгууламжийн норм нормативын сангийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар БХБЯ-нд хүргүүлсэн.

30

Усны ёроолын геодезийн хэмжил, зураглалын ажил БД

Барилга байгууламжийн норм нормативын сангийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар БХБЯ-нд хүргүүлсэн.

31

Хот байгуулалтын кадастр БД 14-102-19

 

32

Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив

2015.09.04 - А/131

2017.05.26 - А/63

33

Хот, суурины гудамж, зам, талбайн төлөвлөлт БНбД 32-04-06

Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 167 дугаар тушаал

34

Авто зам төсөллөх БНбД 32-01-00

Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 167 дугаар тушаал

35

Хот төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах хугацааны норматив

/Зураг төсөл боловсруулах хугацааны норм/

 

36

Хот, суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн норм

Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНбД 30.01.04

 

Дээш буцах