EN

Орон зайн веб үйлчилгээний хэрэглээ?

    ГЗБГЗЗГ-ын геопорталаар нийт 8 ангилалын 26 дэд төрлийн орон зайн мэдээллийг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад орон зайн веб үйлчилгээгээр гаргасан. Уг системд 2020 оны I улирлын байдлаар нийт 138491 /Давхардсан тоогоор/ хэрэглэгч хандаж орон зайн мэдээллийг веб байдлаар хандан ашигласан байна. 

Дээш буцах