EN

Хууль, тогтоомж

Геодези, зураг зүйн салбарт мөрдөж буй хууль, тогтоомж

 1. Геодези, зураг зүйн тухай хууль;
 2. Монгол улсын хилийг шалгасан баримт бичиг батлах тухай хууль 2002.04.19;
 3. Монгол улс, БНХАУ-ын улсын хилийг хоёр дахь удаа хамтран шалгасан тухай Монгол улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол, түүний хавсралтуудыг соёрхон батлах тухай хууль 2006.02.03;
 4. Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль 1996.12.13;
 5. Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль;
 6. Барилгын тухай хууль.

Улсын Их Хурлын тогтоол                          

 1. “Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай” 2003 оны 42 дугаар тогтоол;
 2. “Хэнтий Хаан уул”-ын нэрийг өөрчлөх тухай 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 20 дугаар тогтоол.

Ерөнхийлөгчийн зарлиг                             

 1. “Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай” 2017 оны 186 дугаар зарлиг

Засгийн Газрын тогтоол    

 1. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2008 оны 50 дугаар тогтоол;
 2. “Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 2008 оны 78 дугаар тогтоол;
 3. “Сумын хөгжил: Инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төсөл, арга хэмжээг батлах тухай 2021 оны 161 дүгээр тогтоол;
 4. “Геодезийн солбицол, өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоог шинэчлэн батлах тухай” 2022 оны 267 дугаар тогтоол.
Дээш буцах