EN

    Газрын нэгж талбар

        "Газрын нэгж талбар мэдээлэл" гэдэгт Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд заасан эдлэн газар, нэгж талбарын байршил, хэмжээ, газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн төрлийн зориулалт, үнэлгээ, төлбөр, татварын мэдээлэл хамаарна.

    Газрын зураг харах
    Дээш буцах