EN

  Дэд бүтэц

      Дэд бүтцийн мэдээлэл гэдэгт Төрийн захиргааны байгууллага, хүн ам хамгааллын байрлалууд, сургууль, эмнэлэг, орон сууц гэх мэт засгийн газрын, аж үйлдвэрлэлийн үйлчилгээнүүд, харилцаа холбоо, эрчим хүч, дулаан дамжуулах сүлжээ, цэвэр ус, бохир усны шугам, ус зайлуулах шугам, үерийн далан, суваг, тэдгээрт хамааралтай барилга, байгууламжийн мэдээллийг хамааруулна.

  Ач холбогдол

      Төрийн болон бусад төрлийн аливаа үйлчилгээг хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх, түгээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх мэдээлэл бөгөөд тогтвортой хөгжлийн олон зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд суурь мэдээлэл нь болно. Улсын дэд бүтцийн байгуулалт нь иргэд, олон нийтэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чадамж бололцоог илтгэнэ.

  Зориулалт

  Хөгжлийн бодлого, гамшгийн эрсдэл, суурин газрын орон зайн төлөвлөлтийн суурь мэдээлэл болно.

  Одоогийн мэдээллийн сан

  • 1:1000 масштабтай байр зүйн болон инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн сан
  • Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан
  • Улсын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

  Хадгалагдах хэлбэр

  Гео мэдээллийн сан, файл

  Дүрслэгдэх хэлбэр

  Цэг, шулуун, полигон

  Шинэчлэл хийх давтамж

  Өөрчлөлт орох бүрд тогтмол шинэчилнэ.

  Цахимаар түгээх

  Нээлттэй, Захиалгат

  Ашиглах эрх

  Энгийн, Ахисан

  Топологийн дүрэм

  Зай болон давхардлын алдаагүй.

  Үндсэн хариуцагч

  ГЗБГЗЗГ (Газар зохион байгуулалтын хэлтэс, Хот байгуулалтын хэлтэс), ЭХЯ, ХХМТГ, УСУГ

  Орон нутагт

  Аймгийн ГХБХБГ, Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газар

  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      Тухайн үндэстний дэд бүтэц нь орон сууц, хүн болон бараа тээвэр, үйлчилгээ хүргэлт зэргийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, тогтолцоо зэргээс бүрдэнэ. Мөн аж үйлдвэрлэл, газар дээрх доорх шугам сүлжээ, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах талбай, авто зам, төмөр зам, усны хангамж, ариутгах татуурга, бохирын шугам, далан, эргийн шугам, зогсоол, хашлага, хаалт, харилцаа холбооны үйлчилгээ зэрэг нь дэд бүтцэд багтана. 1924 онд анхны үндсэн хуулиа баталж, Монгол улсыг Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс хэмээж, Улсын нийслэлийг Улаанбаатар гэж нэрийдэн эдэлбэр газрыг нь 104 га байхаар тогтов. Хиагт, Ховд, Улиастай зэрэг сууринуудыг Монгол Улсын хот болгож, томоохон 115 хүрээ сууринд аймаг сумын засаг захиргаа, соёлын асуудлыг төвлөрүүлэх тогтоол гаргасан нь дэлхийн соёл иргэншлийн нэг хэлбэр суурьшмал хот суурин байгуулах үзэл баримтлалын анхны хууль эрх зүйн баримт бичиг болж түүхэнд үлджээ. Үүний үр дүнд засаг захиргаа, соёл боловсрол, эмнэлгийн барилга байгууламжууд, хүн амын өдөр тутмын үйлдвэр үйлчилгээний цэг салбар болон чулуу нүүрсний уурхайн барилга байгууламж бүхий жижиг суурин газар байгуулагдсан бөгөөд усны эх үүсвэр, барилгын материал, зам харилцааны асуудлыг үндсэнд нь шийдсэн байна. 2008 онд “Хот байгуулалтын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсанаар “Хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой төлөвлөлтийн зарчмыг тусгаж ажиллах”, “Төлөвлөгөөнд хамааруулсан нийт газар нутгийн 30-аас доошгүй хувь нь цэцэрлэг, ногоон байгууламж, автомашины зогсоол эзэлсэн байх”, “олгогдсон газрын хэмжээнд барилгажих талбай нь 70 хувиас ихгүй байх”, “олгосон газарт зориулалтын бус барилга байгууламж барих, хүн амын амьдрах орчны чанарт сөрөг нөлөө бүхий үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох” зэрэг шаардлагуудыг хуульчлан мөрдүүлж байна. Хуулийн эдгээр заалтыг шинээр боловсруулж буй хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах зургийн даалгавар, архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт тусгуулан, тэдгээрийн хэрэгжилтийг улсын экспертизээр дамжуулан хянаж байна.

  Эх сурвалж: Барилга Хот Байгуулалтын Яам.

  Мөрдөх стандарт

  • Газар зүйн мэдээлэл - Мета өгөгдөл MNS 5774:2007”
  • “Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736:2018”
  • “Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдгийн стандарт Масштаб: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5000  MNS 6702:2017”
  • “Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн журам”
  • “Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдгийн стандарт Масштаб: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000  MNS 6702:2017”
  • “Газар зохион байгуулалт хийх журам”
  • “Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл гаргах журам”
  • БХБС-ын 2018 оны 12-р сарын 31-ний 218 дугаар тушаал “Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм” 

  Хэрэглэгч

  Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд олон нийт, олон улсын байгууллагууд.

  Хууль эрх зүйн үндэслэл

      Барилгын тухай, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Харилцаа холбооны тухай, Хот байгуулалтын тухай, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай, Эрчим хүчний тухай, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Газрын тухай, Геодези, зураг зүйн тухай, Хот байгуулалтын тухай.

  Мэдээллийн сангийн ангилал

  Ангилал

  Дэд ангилал

  Барилга

  Орон сууц

  Төрөл бүрийн зориулалттай олон нийтийн барилга

  Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилга

  Эмнэлгийн барилга

  Худалдаа, нийтийн хоол, ахуй үйлчилгээний барилга

  Үйлдвэрийн барилга байгууламж

  Агуулах

  Авто машины зогсоолын барилга байгууламж

  Эрчим хүчний эх үүсвэр

  Дулааны эх үүсвэр

  Дулаан хуваарилах төв

  Усны барилга, байгууламж

  Мэдээлэл, холбоо - сүлжээний барилга байгууламж

  Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хийн барилга байгууламж

  Цамхаг, тулгуур, түшиц хана түүнтэй адил байгууламж

  Өргөх байгууламж

  Хөдөө аж ахуйн зориулалттай

  Бусад барилга байгууламжууд

  Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралт

  Нийтийн эдэлбэрийн газар

   

   

   

   

   

   

   

   

  Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалтын газар

  Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлж, зүлэгжүүлсэн талбай

  Цэнгэлдэх хүрээлэн, наадмын талбай

  Нэрэмжит талбай, хөшөө, дурсгалын газар

  Тоглоомын талбай

  Эзэмшил, ашиглалтад олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар

  Хогийн цэг

  Оршуулгын газар

  Нийтийн эзэмшлийн бусад газар

  Морин уралдааны бариа, автоспортын уралдааны газар

  Нурсан барилга, балгас

  Усан оргилуур

  Эрчим хүч

  Цахилгаан дамжуулах өндөр, нам хүчдэлийн агаарын шугам

  Цахилгаан дамжуулах өндөр, нам хүчдэлийн шугам /газар доорх/

  Цахилгааны худаг

  Цахилгааны дэд станц

  Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүс

  Усан цахилгаан станц

  Салхин цахилгаан станц

  Ус хангамж

  Шугам сүлжээ

  Ус хангамжийн гүний худаг

  Насос станц

  Усан сан

  Үзлэгийн худаг

  Ариутгах татуурга

  Шугам сүлжээ

  Цэвэрлэх байгууламж

  Цооног

  Үзлэгийн худаг

  Насос станц

  Харилцаа холбоо

  Холбооны шугам

  Холбооны шон

  Шилэн кабель

  Үүрэн телефоны станц/антен

   

   

   

  Дулааны шугам

  Дулааны шугам

  Дулааны худаг

  Ус дулаан дамжуулах төв УДДТ

  Халаалтын зуух

  Дулааны цахилгаан станц

  Дээш буцах