EN

    Ус зүйн мэдээлэл

        "Ус зүйн мэдээлэл" гэдэгт гол, мөрөн, нуур, цөөрөм, горхи, худаг, рашаан, булаг, шанд, усан сан, мөстөл, мөсөн голын мэдээлэл багтана.

    Газрын зураг харах
    Дээш буцах